Voorschoolse educatie

foto3_2Kinderopvang heeft een belangrijkere functie in de ontwikkeling van uw kind.

Zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op de basisschool.

Ons kinderdagverblijf vindt een goede voorbereiding op school erg belangrijk. Daarvoor werken wij met professionele methodes zoals, het Peutervolgsysteem en de Piramide methode.

Piramidemethode

De Piramidemethode is een educatieve methode voor kinderen van 0 tot 7 jaar. De opzet van de methode beslaat 8 ontwikkelingsgebieden.

We starten er mee op ons kinderdagverblijf en ze loopt door tot en met de 3e groep van de basisschool. De methode bevat speciale uitwerkingen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals een extra taallijn of een tutorprogramma.

De Piramidemethode is verder opgebouwd rond projecten. Een Piramideproject is een geheel van activiteiten waarin één ontwikkelingsgebied centraal staat en andere ontwikkelingsgebieden ondersteunend werken. Het is fijn om per project te werken omdat we zo zeker geen ontwikkelingsgebied overslaan. Elk project duurt 1 maand.

In de projecten zitten allerlei activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en natuurlijk een veelheid aan verwerkingsmogelijkheden. De onderwerpen van de projecten zijn heel verschillend, maar ze hebben één ding gemeen: ze zijn afkomstig uit de wereld van kinderen. Ieder jaar komen dezelfde onderwerpen opnieuw aan bod, maar steeds op een hoger niveau.

De activiteiten worden uitgevoerd in vier fasen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen.

De Piramidemethode richt zich op acht ontwikkelingsgebieden:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid
  • Creatieve ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling en ontwikkeling van het schrijven
  • Ontwikkeling van waarneming
  • Taalontwikkeling en ontwikkeling van het lezen
  • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
  • Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning

Peutervolgsysteem

Met het Peutervolgsysteem volgen wij de ontwikkeling van uw kind en vergelijken deze met de landelijk geldende richtlijn. Zo kunnen we zien of ze een extra stimulans nodig hebben.

Met de observatielijst gaan wij de persoonlijkheidsontwikkeling, het sociaal-emotionele gedrag, de motorische en de creatieve ontwikkeling van de peuter na. Zo krijgen we een algemeen beeld van de ontwikkeling van het kind op deze gebieden, maar zien we ook hoe de kinderen spelen en werken.

De belangrijkste aandachtspunten zijn: zelfredzaamheid, zelfregulering, weerbaarheid, welbevinden, relatie met anderen en grove en fijne motoriek.

De observaties worden gedaan vanaf een leeftijd van 2 jaar. Daarna is er elk half jaar een nieuwe observatie

De observatie wordt aan de ouders mee naar huis gegeven ter om thuis hiervan kennis te nemen. Aan de hand van deze toets is de mogelijkheid om verder in overleg tussen ouders en ons verdere stappen voor te bereiden.

Tot Slot

Voor de Piramidemethode en het peutervolgsysteem wordt er een persoonlijke begeleider aangesteld die de ontwikkeling van uw kind volgt. Zij observeert en ondersteunt en is voor u het aanspreekpunt bij eventuele vragen. Met haar kunt u ook altijd een afspraak maken voor een oudergesprek. Mocht u de projectboeken en observatielijsten willen inzien is dat natuurlijk altijd mogelijk. Vraag hiernaar bij de leidsters.

Het peutervolgsysteem sluit aan bij het leerlingvolgprogramma die op de basisscholen wordt gebruikt en geeft daardoor een goede aansluiting op het basisonderwijs.