Veiligheid

foto1_2Wij staan onder veiligheid verschillende punten:

  1. Ouder en kind
  2. Accommodatie
  3. Vierogenprincipe
  4. Leidsters en calamiteiten
  5. Gezondheid & Veiligheid in de kinderopvang
  6. Pedagogisch beleidsplan

Ouder en kind

Wij zijn van mening dat een kind te alle tijden beschermd dient te worden. Dat geldt dan ook voor het ophalen en brengen. Wij willen dan ook op de hoogte zijn wie het kind komt ophalen. Dit doen wij doormiddel van foto s, legitimatie en de door ons uitgegeven passen. Dat houdt in: Als u niet kunt ophalen en u iemand anders stuurt om te halen. Wij dan wel in bezit moeten zijn van foto van de ophaler of de ophaler in bezit moet zijn van een door ons aan u uitgegeven pas. Mocht dit niet het geval zijn, Dan zullen wij het kind niet meegeven naar huis, alvorens met u contact te hebben gehad.

Accommodatie

De kinderopvang ruimten zijn ingericht volgens de normen van de gemeentelijke toezichtverordening. De accommodatie is speciaal ingericht voor kinderen en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de thuissituatie. De ruimten zijn zodanig ingericht dat een stimulerende werking uitgaat op de ontwikkeling van het kind.

Het werken met groep kleine kinderen maakt het noodzakelijk dat het materiaal en de inrichting van de groepsruimte voldoet aan de strengste veiligheidsnormen. Regelmatig wordt de ruimte en de materialen op veiligheid gecontroleerd. Buiten de haal- en brengtijden is het gebouw gesloten.

Vierogenprincipe

bij ons op het kinderdagverblijf werken wij met het vierogenprincipe. Dit houdt in dat er altijd toezicht is op de leidster en controle is met wat er gebeurt op het kinderdagverblijf.

Wij werken met cameratoezicht waarbij wij intern en extern te allen tijde met elkaar kunnen meekijken. Tevens hebben wij daardoor constant goed zicht op de kinderen in hun slaapkamers. Wat geruststellend voor leidsters en ouders werkt.

Leidsters

Alle leidsters zijn in het bezit van een geldig EHBO-diploma en BHV diploma en weten hoe te handelen in geval van nood. Regelmatig wordt een bijschoolcursus gevolgd. Bij brand is er een evacuatieplan en de leidsters krijgen jaarlijks een brandoefening.

Gezondheid & Veiligheid in de kinderopvang

Het kinderdagverblijf verplicht jaarlijks een risico inventarisatie te houden waarin men de gezondheid en de veiligheid van de kinderen registreert. Ieder jaar wordt na het houden van deze inventarisatie een plan van aanpak omschreven. Het plan van aanpak moet worden besproken met de personeelsleden en de ouders binnen de oudercommissie. Daarnaast is er een jaarlijkse GGD inspectie.

Zie hier het GGD inspectierapport van kinderdagverblijf Safari.

Zie hier het BSO inspectierapport van kinderdagverblijf Safari.

Klachten

Indien u om welke reden dan ook als ouder/verzorger een klacht heeft over het kinderdagverblijf, die rechtstreeks met de verzorging van uw kind te maken heeft, neemt u dan direct contact op met de groepsleiding. Mocht u van mening zijn dat er naar aanleiding van een gesprek met de groepsleiding onvoldoende aandacht is besteed aan uw klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met de directie.

Wij doen er alles aan om de verzorging zo goed mogelijk te laten verlopen, maar zullen uw opmerkingen ten zeerste ter harte nemen.

Mocht u desondanks van mening zijn dat uw klacht ten onrecht ongegrond is verklaard, dan kunt u zich wenden tot de stichting klachtenloket Kinderopvang, tel:0900-1877, www.klachtenloket-kinderopvang.nl waarbij kinderdagverblijf Safari is aangesloten. Een uitspraak van deze commissie is voor beide partijen bindend.

Pedagogisch beleidsplan

Onze werkwijze is uitgebreid beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. deze is hier in te lezen.

Beleidsplan Veiligheid 2020pdf